Regulamin

 • Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 • O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona do maksymalnie 10 osób.
 1. Organizator
  • Organizator zapewnia godne warunki podczas trwania warsztatów,
  • Organizator zapewnia w cenie warsztatów:

– Noclegi, o ile określone w opisie warsztatów,

– Wyżywienie podczas trwania zajęć.

 • Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora,
 • Organizator kursu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na blogu www.akademia-foto.pl,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania kursu zwrot należności/zadatku nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, chyba że uczestnik zgodzi się wykorzystać tę wpłatę na poczet przyszłego terminu warsztatów fotograficznych. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie.
 • Organizator zapewnia przebieg szkolenia zgodny z programem. Dopuszczalna jest niewielka zmiana programu na życzenie wszystkich kursantów lub z powodu wypadków losowych.

 

 1. Uczestnik
  • Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć
  • Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas warsztatów, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być usunięty z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za uczestnictwo
  • Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność.
  • Uczestnik kursu oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł, powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie www..akademia-foto.pl oraz na stronach promujących działalność Akademii Foto,
  • Warunki wykorzystania fotografii wykonanych przez Uczestników podczas zajęć określone są w umowie, którą każdy Uczestnik ma obowiązek podpisać z modelkami oraz Organizatorem podczas trwania warsztatów.
  • Uczestnik powinien mieć ze sobą na warsztatach aparat fotograficzny, najlepiej lustrzankę. Każdy uczestnik ma prawo umieścić w sieci i wykorzystywać tylko te zdjęcia, które zostaną zaakceptowane przez Organizatora i prowadzącego warsztaty.
  • Uczestnik ma obowiązek zdjęcia prezentowane w internecie opatrywać linkiem do www.akademia-foto.pl i nazwiskiem prowadzącego warsztaty celem wskazania, że powstały właśnie na nich. Prosimy też o oznaczenie na zdjęciach osób, które wykonały stylizację i modelek.
  • Uczestnik ma obowiązek pozostawienia po sobie porządku – plan sesji powinien być w takim stanie jak go zastał.

 

 1. Opłaty
  • Rezerwacja miejsca na warsztatach odbywa się poprzez dokonanie wpłaty zadatku, niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia poprzez wiadomość mailową lub formularz zgłoszeniowy. Nr konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom na ich prośbę. Uczestnik zobowiązany jest podać w tytule przelewu: termin warsztatów, swoje imię, nazwisko, telefon i adres emailowy.  Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie wywiązał się z tego zobowiązania. W procesie rezerwacji miejsca na kursie decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.
  • W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów zadatek nie będzie zwracany.
  • Pełna opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej 14 dni  od daty otrzymania maila informującego o warunkach wpłaty. W przypadku niewpłynięcia środków w określonym terminie, na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba, a zadatek przepadnie.
  • W przypadku wycofania uczestnictwa z warsztatów do 14 dni przed warsztatami organizator zwraca 50% kwoty, w przypadku wycofania się do 7 dni organizator nie zwraca wpłaty z powodu kosztów poniesionych na organizacje warsztatów.
  • Warsztaty z mistrzami to nazwa marketingowa. Organizator warsztatów jest jedną osobą, dlatego zaproponowane ceny mogą być konkurencyjne, biorąc pod uwagę zakres usługi.
  • Podane na stronie kwoty są cenami brutto. Na życzenie wystawiamy faktury. Organizator warsztatów nie jest płatnikiem VAT.
  • Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za kurs lub warsztat równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.